http://www.jcps.ac.cn
The use of a new functional glucose conjugate material, TPGS1000-Glu, in treatment of brain glioma by incorporating into epirubicin liposomes
Limin Mu, Jiashuan Wu, Hongjun Xie, Lei Liu, Fan Zeng, Yan Yan, Yao Zhao, Yingjie Hu, Yingzi Bu, Wanliang Lu
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences . 2016, (4): 266 -274 .  DOI: 10.5246/jcps.2016.04.030