English
  http://www.jcps.ac.cn  
首页   |   期刊介绍   |   编 委 会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   联系我们

Authors & Reviewers Login

 
  在线办公  
    投稿指南
    在线投稿
    同行评审流程
    声明
    版权转让协议
  在线期刊
    最新录用
    当期目录
    文章检索
    过刊浏览
    摘要点击排行
    全文下载排行
    Email Alert
    
    留言板
  访问统计
文章快速检索  
  高级检索
   联系我们
 

    编辑部地址: 北京市海淀区学院路38号, 北京大学药学院《中国药学》(英文版)编辑部      邮编: 100191
    E-mail: jcps@bjmu.edu.cn
    电话/传真: +86-010-82801713 (编辑部), +86-010-82805496 (编辑部主任)

 
京ICP备05051953号-6
版权所有 © 《中国药学(英文版)》编辑部
电话/传真: +86-10-82801713, E-mail: jcps@bjmu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn