English
  http://www.jcps.ac.cn  
首页   |   期刊介绍   |   编 委 会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   联系我们
中国药学(英文版)  2020, Vol. 29 Issue (7): 514-514    
  【其 它】 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
《纪念楼之岑院士诞辰100周年专刊》征稿通知
编辑部
编辑部
京ICP备05051953号-6
版权所有 © 《中国药学(英文版)》编辑部
电话/传真: +86-10-82801713, E-mail: jcps@bjmu.edu.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn